Welkom bij V.V. Vessem

Contactpersoon
Aannamebeleid
 
 
  Voetbalvereniging Vessem vindt het belangrijk dat iedereen veilig kan sporten bij onze vereniging. Om de kans op ongewenst en grensoverschrijdend gedrag te verminderen, heeft het bestuur de volgende stappen vastgesteld bij aanname van nieuwe leidinggevenden en/of vrijwilligers.

Kennismakingsgesprek
Er wordt een gesprek gevoerd met potentiële leidinggevenden en/of vrijwilligers door het bestuur of verantwoordelijke commissielid. In het gesprek wordt onder andere gevraagd naar de motivatie van de leidinggevende om met kinderen te willen werken en naar zijn/haar werkervaringen. Tevens worden de gedragsregels besproken en de nieuwe leidinggevende of vrijwilliger dient dit tot zich te nemen en aan te conformeren.

Referenties
Onze vereniging wil de achtergronden van nieuwe gecontracteerde leidinggevende/vrijwilligers controleren. Op basis van het CV of gesprek wordt contact opgenomen met werkgevers en/of verenigingen uit het verleden waar de leidinggevende actief is geweest. Hierbij wordt bij mensen die direct met de betreffende persoon hebben samengewerkt nagevraagd of de verkregen informatie (uit het CV of gesprek) juist is.

VOG
We vragen al onze leidinggevende en vrijwilligers die met kinderen en kwetsbare groepen werken om een VOG. Dit geeft de vereniging meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan in de omgang met kinderen of kwetsbare groepen, een daaraan gerelateerde functie binnen onze vereniging kan uitoefenen.


Gedragsregels
NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNVB onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer / leider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van leiders / trainers en sporters in concrete situaties. Hieronder staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Ook wij als voetbalvereniging Vessem onderschrijven deze bouwstenen;

1. de leider / trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2. de leider / trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3. de leider / trainer onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de leider / trainer en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. de leider / trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. de leider / trainer onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7. de leider / trainer zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. de leider / trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de leider / trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. de leider / trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de leider / trainer geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. de leider / trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

11. in die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leider / trainer in de geest hiervan te handelen.
 
     
     

 
Welkom bij V.V. Vessem